Ieder die de opdracht heeft gekregen om te preken, is een bevoorrecht mens. Wie geroepen is om Gods woorden in mensenwoorden door te geven, wordt daarmee op een bijzondere manier verbonden met God en de mensen. Je luistert heel intens naar wat God zegt in Zijn Woord en je gaat heel bewust naast mensen staan om te ontdekken hoe je hen (het beste) kunt bereiken met de blijde boodschap.

Eeuwigheidswaarde
Wie preekt, is bevoorrecht omdat hij of zij actief door God wordt ingezet in Zijn grote missie om zondaren te redden en Zijn Koninkrijk uit te bouwen. Je staat daarbij voortdurend in het spanningsveld tussen tijd en eeuwigheid. Wat je zegt en doet, heeft eeuwigheidswaarde en kan door Gods Geest gebruikt worden om mensen tot Gods kinderen te maken. En dat geldt niet alleen voor degenen die de boodschap van God horen maar dat geldt ook voor jezelf. Je verkondigt het Evangelie aan de gemeente maar bent zelf de eerste hoorder. Je preekt maar spreekt daarmee in de eerste plaats jezelf aan. Paulus zegt in 2 Timotëus 2:6: ‘De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst’. Jij gaat er bij de voorbereiding van de preek als eerste doorheen, door de verwondering, de vreugde, de nabijheid van Christus maar ook door de aanklacht, de vermaning, de oproep tot verandering.

Voorrecht
Preken is dan ook niet iets dat je ‘even’ tussen de bedrijven door doet, een onderdeeltje van je werk. Preken is een manier van leven. Het vraagt alles van je: je verstand als je zoekt naar de betekenis van het Bijbelgedeelte, je wijsheid als je zoekt naar hoe je hoorders van zondag deze boodschap zullen horen, je hart om te doorleven wat God hier zegt en hoe dat je raakt, je ziel om je te laten gebruiken door Gods Geest.

Preken is een voorrecht omdat het je met hart en ziel, met huid en haar opeist voor het Koninkrijk. Het maakt je gevoelig voor wat er in jezelf, in de mensen om je heen en in de maatschappij gebeurt. Alles wat je hoort, ziet en meemaakt, komt in het licht van het Bijbelgedeelte voor komende zondag te staan. Preken is een voorrecht omdat het je helpt bewust te leven voor Gods aangezicht, omdat het je dwingt tijd te nemen om je te concentreren op God en Zijn Woord, omdat het je geestelijk voedt.

De opbrengst van de verkoop van dit boek komt geheel ten goede aan het Passion for Preaching preekonderwijs project in Tweede en Derde Wereld landen.